Samen kansen verkennen voor het Oude Diep

LAOS werkt samen met Hydrologic aan een watersysteemtoets en -ontwerp voor het Oude Diep. Al decennia wordt er door verschillende partijen aan deze Drentse beek gewerkt om natuur te ontwikkelen en de waterhuishouding en -kwaliteit te verbeteren. Voor de toekomstige opgaven wordt gezocht naar meer samenhang in hydrologisch en landschappelijk opzicht. In opdracht van Prolander en Provincie Drenthe ontwikkelen LAOS en Hydrologic samen met gebiedspartners meerdere toekomstscenario’s voor het verbeteren van het watersysteem van het Oude Diep. In brede werksessies worden deze verkend en aangescherpt en vervolgens hydrologisch doorgerekend. LAOS streeft daarbij naar een herkenbaar en klimaatrobuust beekdal dat past bij de bodem en de cultuurhistorische waarden van het gebied. Vorige week hebben we na een inspireerde gebiedsexcursie de scenario’s verkend.