Voor de gemeente Bedum ontwikkelden we een meervoudig participatietraject om de grote hoeveelheid ontwikkelingen die in Bedum-noord spelen voor alle betrokkenen in kaart te brengen. Het resulterende document ‘Rondje om de Noord’ is een overzichtelijke staalkaart die toekomstige beleidsmakers handvatten geeft om Bedum-noord breed gedragen te ontwikkelen.

Opgaven, initiatieven en ideeën in kaart

In het noordelijke deel van Bedum spelen een aantal grootschalige ruimtelijke opgaven. Daarnaast is er sprake van een groot aantal ruimtelijke wensen van bewoners en vele, al dan niet particuliere, initiatieven. Doel van het participatietraject was om gezamenlijk gedragen prioritering in de vele plannen en initiatieven aan te brengen. Dit om bewoners en toekomstige beleidsmakers (de gemeente Bedum gaat op in de gemeente Hogeland) houvast te bieden bij aanstaande en toekomstige ontwikkelingen.

Transparant en inzichtelijk

Door de transparante opzet van het traject is de verkregen informatie relevant voor beleidsmakers en bewoners. Per deelgebied is inzichtelijk gemaakt welke initiatieven er spelen; wat de status is van die initiatieven; hoe ze gewaardeerd worden door bewoners; in welke mate de initiatieven leven; en of de initiatieven aansluiten bij relevant overheidsbeleid.

De boer op, schetsen en ideeën delen

Het participatietraject bestond uit meerdere onderdelen: veldwerk ter plaatse met bewoners; een ideeënmarkt; schetssessies met ruimtelijk ontwerpers; en tot slot een waarderingsronde. De opzet was dusdanig dat mensen op elk onderdeel konden instappen en meedoen. Op deze manier werd een groot aantal bewoners betrokken en werd op verschillende manieren informatie opgehaald en getoetst.

Rondje om de Noord

Rondje om de Noord Bedum

Opdrachtgever
Gemeente Bedum
Samenwerking
Sandra van Assen Stedenbouw
Locatie
Bedum
Jaar van uitvoering
2017
Jaar van oplevering
2018