Privacy statement

LAOS Landschapsarchitectuur en stedebouw wil iedere relatie zo goed mogelijk van dienst zijn voorafgaand, gedurende en na een bezoek aan onze website. Daar hoort ook de informatievoorziening rondom de verwerking van uw persoonsgegevens bij. LAOS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen, hoe lang wij die gegevens bewaren en wat uw rechten daarbij zijn. Ook vindt u in deze verklaring hoe u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt intrekken en waar u bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar toe kunt sturen. Heeft u vragen over deze verklaring? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

Postbus 6070

9702 BG Groningen

info@laoslandschap.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het geval u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u onze nieuwsbrief ontvangt verwerkt LAOS uw persoonsgegevens. Het gaat om voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch en/of bankgegevens. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Die basis bestaat voor LAOS uit de door u gegeven toestemming voor de verwerking en/of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of op uw verzoek voordat met u een overeenkomst wordt gesloten.

LAOS heeft heldere doelen waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om de volgende doelen:

 

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Het afhandelen van uw betaling.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

LAOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

LAOS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LAOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@laoslandschap.nl

 

Wat doen wij aan beveiliging van de persoonsgegevens?

LAOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@laoslandschap.nl

 

Cookie-beleid

LAOS maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring