Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. Deze is te raadplegen via de website van de BNA.

Disclaimer website

Wij streven ernaar deze website actueel te houden, het kan echter voorkomen dat niet alle informatie de laatste stand van zaken betreft.

Het is zonder schriftelijke toestemming van LAOS Landschapsarchitecten niet toegestaan om deze website, delen van deze website of informatie en afbeeldingen op deze website te kopiëren of lokaal op te slaan, anders dan noodzakelijk voor het functioneren van deze website.

Disclaimer mail

Op al onze e-mail berichten en bijbehorende bijlagen is onderstaande disclaimer van toepassing.

Aan de informatie in deze e-mail en ieder bijgevoegd databestand kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Indien u dit bericht heeft ontvangen maar niet de bedoelde ontvanger bent wordt u verzocht LAOS Landschapsarchitecten hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen.

De informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Met uitzondering van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopieren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn.

LAOS Landschapsarchitecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en of indirecte schade, gevolgschade en of bedrijfsschade ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze informatie of als gevolg van onjuiste, gedateerde of onvolledige informatie of als gevolg van corrupte bestanden of virussen.

LAOS  Landschapsarchitecten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.