Projecten

Bosaanleg met meerwaarde op én in de omgeving van Rijksgronden

Met aanleg van bos sla je twee vliegen in één klap: je zorgt voor reductie van CO₂ en voor vergroting van biodiversiteit. En als je het slim aanpakt - door je krachten te bundelen met andere gebiedspartijen en door er een ontwerpopgave van te maken - maak je de ruimte waar mensen wonen, werken en recreëren mooier, gezonder en veiliger. Met de eerste twee doelen, CO₂-reductie en biodiversiteit, voor ogen hebben Rijk en provincies in het Klimaatakkoord (2019) afgesproken om samen de Bossenstrategie op te stellen. Een deel van deze opgave to aanplant van 37.00 hectare bos kan worden gerealiseerd op Rijksgronden in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer, ProRail en Rijkswaterstaat. Maar hoe? En zo zijn wij in beeld gekomen.

Ontwikkelkader groenblauwe dooradering Drentse en Groninger Veenkoloniën

Binnen de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw is voor de Veenkoloniën een streefbeeld geschetst. Het verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een groen-blauwe dooradering is hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast zijn er in het Actieplan Veenkoloniën concrete maatregelen benoemd voor de versterking van de natuurinclusiviteit van de Veenkoloniën. Dat zijn de eerste bouwstenen voor het ontwikkelen van een groen-blauwe dooradering.