Ontwikkelkader groenblauwe dooradering Drentse en Groninger Veenkoloniën

Binnen de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw is voor de Veenkoloniën een streefbeeld geschetst. Het verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een groen-blauwe dooradering is hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast zijn er in het Actieplan Veenkoloniën concrete maatregelen benoemd voor de versterking van de natuurinclusiviteit van de Veenkoloniën. Dat zijn de eerste bouwstenen voor het ontwikkelen van een groen-blauwe dooradering.

LAOS ontwikkelde in samenwerking met gebiedspartijen een praktische gids met maatregelen voor de ontwikkeling en verbetering van de biodiversiteit in de Veenkoloniën. Verschillende maatregelen voor het beheer en de aanleg van bermen, watergangen erven en overhoeken bieden boeren en beheerders de mogelijkheid de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Om te borgen dat de optelsom van lossen maatregelen meer is dan alleen de som der delen wordt een handreiking gegeven voor het creëren van een leesbaar landschap.

 

WHOB – Ontwikkelkader groenblauwe dooradering Drentse en Groninger Veenkoloniën