Kracht van het Noorden

Kracht van het Noorden is de toekomstvisie die gezamenlijk is opgesteld door LAOS en acht natuurorganisaties. Bodem en water bepalen hoe de regio er over 100 jaar uitziet.

 

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie van het landelijke gebied. Naast deze noodzakelijke transitie gaat het ook over klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteit en waterkwaliteit. Niet alleen in het landelijk gebied spelen grote opgaven, ook vanuit infrastructuur en verstedelijking is er veel gaande. Zo ligt er vanuit bestuurlijk Noord-Nederland het aanbod ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’, waarbij de investeringen in spoorverbindingen waaronder de Lelylijn worden gekoppeld aan een forse verstedelijkingsopgave in Groningen, Fryslân en Drenthe.

Als tegenwicht voor de rijksblik en de provinciale visies is er met de noordelijke natuurorganisaties en LAOS een gezamenlijke visie opgesteld voor de toekomst van Noord-Nederland. Binnen deze visie is voorgesteld dat een groter schaalniveau beter aansluit bij de watersystemen, het natuurnetwerk en de agrarische ketens die stuk voor stuk provincie overschrijdend zijn. Daarbij zijn het noordelijke landschap (gevarieerde opbouw in landschapstypen) en natuur (robuust netwerk en fijnmazige dooradering) voorname pijlers voor een langetermijnperspectief op hoe het noorden er over 100 jaar uit kan zien.

Het is de invulling van de veelgehoorde mantra ‘bodem en water sturend’. Op basis van het regionale watersysteem, het reliëf en de ondergrond schetst de visie hoe onder meer de natuuragenda, landschapsagenda, koppelkansen, voedselketens, wonen en werken, energie, toerisme en recreatie de komende decennia vorm krijgen. Onder de voorwaarde dat het natuurlijke watersysteem wordt hersteld. Dit kan worden bewerkstelligd door het Drents plateau te benutten als zoetwatervoorraad, door op plekken het zeewater weer toe te laten, door water niet af te voeren maar vast te houden en door in veengebieden de oxidatie te stoppen en sponswerking te herstellen.

20230119_Kracht van het Noorden

Kracht van het Noorden

Opdrachtgever
Groninger Landschap, Groninger Landschap, Fryske Gea, Het Drentse Landschap, SBB noord, Natuurmonumenten Noord Nederland, NMF Fryslân, NMF Drenthe, NMF Groningen
Locatie
De drie noordelijke provincies
Jaar
2022