Aanleiding voor dit ontwerpend onderzoek is de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde “Verkenning nieuwe arrangementen en samenwerking Rijk en krimp- en anticipeerregio’s”,
onder de noemer “Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk”.

 

Dit actieplan verkent samen met negen regio’s de mogelijkheden voor nieuwe impulsen tot samenwerking tussen Rijk, provincie en krimp- en anticipeerregio’s. De verkenning gaat na of en hoe meer resultaat
in de regio kan worden geboekt door maatwerk te onderzoeken in beleidsagenda’s, wet- en regelgeving en financieringsstromen. Alle regio’s, inclusief Oost Drenthe, hebben in de zomer van 2017 met een voorstel tot samenwerking gereageerd. Ruimtevolk heeft daarna middels gesprekken met de regionale partijen een analyse gemaakt. Deze analyse vat de belangrijkste opgaven voor de regio samen en geeft een doorkijk naar te maken vervolgstappen.

Vanzelfsprekend zijn bestaande regionale agenda’s, samenwerkingsafspraken en investeringsagenda’s het vertrekpunt. De regio Oost Drenthe heeft de wens uitgesproken om een verdiepingsslag te maken in dit voorstel en om de verschillende inhoudelijke thema’s integraal in verband met elkaar te bezien. In een eerste verkennend gesprek in december 2017 is de mogelijkheid tot een samenwerking tussen Rijk en regio bekeken voor een ruimtelijke benadering van de geschetste opgaven.
Op basis van dit gesprek is de uitvraag gedaan om deze verdiepingsslag (lees: ontwerpend onderzoek) te maken. Dit hebben LAOS en Bureau PAU uitgevoerd.

Volle kracht vooruit

Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Samenwerking
Bureau PAU
Locatie
Gemeente Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn
Jaar van uitvoering
2018-heden
Jaar van oplevering
2018