LAOS ontwikkelt een kader voor de groen-blauwe dooradering van de Drentse en Groningse Veenkoloniën

Eén van de doelen binnen de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor de Veenkoloniën is het ontwikkelen van een groen-blauwe dooradering. De aanleg en het beheer van akkerranden, watergangen, bermen en groenstructuren dragen bij aan de biodiversiteit van dit agrarisch gebied. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft LAOS gevraagd om een praktisch kader te op te stellen waarmee samenwerkende gebiedspartijen aan de slag kunnen om de groen-blauwe dooradering gestalte te geven.