Onderzoek naar klimaatlandschappen

Vlak voor de zomer hebben we de aanbesteding van het Ministerie van BZK in het leertraject ‘klimaatlandschappen’ gewonnen. De komende maanden gaan we samen met Wageningen Environmental Research (WENR) een ontwerpend onderzoek naar klimaatlandschappen voor de provincies Zeeland en Fryslân uitvoeren.

Juist door de ligging aan zee (zeespiegelstijging en vooral in Zeeland oprukkende verzilting), de ruimte (energietransitie) en het agrarisch karakter (transitie richting kringlooplandbouw) zullen de gevolgen van klimaatverandering in deze provincies sneller en heviger voelbaar zijn. Dat maakt het interessant om de ogenschijnlijk ver uit elkaar liggende provincies samen in de Nederlandse voorhoede te plaatsen. Door in te spelen op wat zij met elkaar gemeen hebben én wat hen onderscheidt, kan worden onderzocht hoe grote ruimtelijke ingrepen en transities samen kunnen gaan met regionale eigenheid.

De omgang met water is het voornaamste aanknopingspunt in de Zeeuwse en Friese landschappen. Water verbindt alle opgaven met elkaar. Door verschillende perspectieven op de omgang met water slim te verknopen, ontstaat een solide basis voor robuuste oplossingen. Hoe we dat doen en wat dat oplevert is precies de vraag die de komende maanden op tafel ligt.