Quiryn in actie tijdens de Waddenwerkplaats

LAOS werkt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland & Rijkswaterstaat mee aan de vraag hoe de programma’s HWBP en PAGW actiever kunnen samenwerken.

Afgelopen week was Quiryn als ateliermeester voor het Waddengebied aanwezig bij de kick-off bijeenkomst: Werkplaats HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren). Samen met een zestigtal deelnemers vanuit verschillende disciplines en organisaties, zoals Rijkswaterstaat, RCE, vertegenwoordigers vanuit provincies, waterschappen en ministeries, de Vogelbescherming, de Waddenvereniging enz. is in een een pressurecooker-format gezocht naar manieren waarop beide programma’s actiever kunnen samenwerken.

Er is veel synergie tussen de opgaven voor deze programma’s. Zo is waterveiligheid niet meer los te zien van waterkwaliteit en natuur en vice versa. Met de  werkplaats gericht op twee gebieden (Waddengebied en IJssel-Vechtdelta) wordt de komende maanden een aanpak voor actievere samenwerking verkend.

De rol van Quiryn is om vanuit het ontwerp en het bijbehorende kaartbeeld mogelijke verbanden tussen complexe opgaven van deze tijd inzichtelijk te maken in het Waddengebied. Dit gebied heeft te maken met vele ruimteclaims en afspraken omtrent Natura-2000, UNESCO-Werelderfgoed, landbouwgrond, ruimte voor natuur en waterveiligheid. Maar ook natuurlijke opgaven en fenomenen zoals verzilting, sedimentatie, verslechtering van de waterkwaliteit en bodemerosie spelen een belangrijke rol. We schetsen in deze werkplaats nadrukkelijk niet een plan voor de toekomst! We verkennen juist mogelijkheden en focussen ons op de vraag: “hoe kunnen we beeldend inzichtelijk maken waar en op welke manier beide programma’s HWBP en PAGW elkaar versterken met als doel om waterveiligheid in samenhang met waterkwaliteit en natuurherstel te realiseren?”